Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Asterisque in het
kader van haar dienstverlening.

Asterisque gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en wil u in dit statement uitleg geven over
het gebruik van uw persoonsgegevens. Eén van de wettelijke privacyregels is de verplichting om
transparant te zijn over hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens van klanten. Asterisque doet dit
in de vorm van deze privacyverklaring.

In deze privacyverklaring worden de volgende vragen beantwoord:

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
2. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?
3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
4. Wat zijn uw rechten?
5. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
6. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
7. Hoe kunt u in contact treden met Asterisque?
8. Hoe wordt mijn websitebezoek in kaart gebracht?

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Asterisque verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
– gegevens over uw activiteiten op onze website;
– internetbrowser en apparaat type.

2. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Asterisque verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling en/of versturen van facturen;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Asterisque analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Asterisque zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de
gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

4. Wat zijn uw rechten?
U heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van uw
persoonsgegevens, overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, bezwaar en op het intrekken van
uw toestemming.

5. Op welke manier kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u een beroep wilt doen op één van de rechten die hierboven genoemd worden, kunt u daarvoor
een verzoek indienen bij Asterisque. Dit kunt u bijvoorbeeld per brief of elektronisch doen. We
vertellen u dan binnen een maand wat we met uw verzoek hebben gedaan. Als uw verzoek erg
ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Als Asterisque de
termijn wil verlengen, laten wij u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten.

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

6. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Asterisque neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Asterisque heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het
kader van haar dienstverlening aan haar klanten:

1. Dagelijks backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures;
2. beveiliging van netwerkverbindingen;
3. beperkte toewijzing van bevoegdheden gerubriceerd per functie voor personen die met de
uitvoering van de verwerking belast zijn (inclusief een periodieke controle hierop);
4. implementatie van beveiligingsbeleid;
5. implementatie van gedragscode voor personeel;
6. geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden;
7. indringeralarm op de bedrijfspanden;
8. verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke
toegangscodes;
9. logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens;
10. (sub)bewerkersovereenkomsten met derden;
11. opslaan van gegevensbestanden binnen de beveiligde omgeving.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neemt u dan contact op met ons via 085-0200001 of via info@asterisque.nl.

7. Hoe kunt u in contact treden met Asterisque?
We vinden het vanzelfsprekend dat we u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u
vragen over dit privacy statement, bent u het oneens met hoe Asterisque met uw gegevens omgaat
of wilt u het gebruik van uw gegevens voor één van de genoemde doeleinden beëindigen, dan kunt u
ons uw vraag stellen via het contactformulier of per e-mail.

8. Hoe wordt mijn websitegebruik in kaart gebracht?
Asterisque gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tot slot
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.