Loont het om een DVZA broker te gebruiken voor de VIPP5 subsidie?

Om kwalitatief goede en veilige zorg te kunnen leveren is zuivere en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling broodnodig. Het programma VIPP 5 focust zich op de gestandaardiseerde uitwisseling van medische gegevens met de patiënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en het daadwerkelijk hergebruik van deze gegevens door uitwisseling tussen instellingen onderling. Hierdoor kunnen instellingen die medisch specialistische zorg leveren extra stappen zetten in de digitale informatie-uitwisseling middels deze subsidieregeling.

Wat zijn de verwachte positieve effecten van de regeling?
Het beschikbaar maken van medische gegevens voor de patiënt zelf is – met alle technologie en de visie dat we de patiënt graag centraal zetten- een logische stap. Deze ontwikkeling komt vertraagd op gang en had feitelijk al veel eerder in kunnen zetten. Er zijn echter heel wat inhoudelijke en technische blokkades binnen het zorglandschap die vertragend werken op de ontwikkelingen en die ook uiterste voorzichtigheid vereisen.
De regering tracht nu met subsidies en campagnes een injectie te geven om deze ontwikkeling versneld te laten realiseren. Het is een handreiking voor de zorginstellingen en ICT leveranciers om het in rap tempo te gaan bewerkstelligen. Tegelijkertijd spreekt de staatssecretaris ook over het stapsgewijs ‘learning by doing’ en dat we nog niet kunnen voorzien wat het uiteindelijke optimale eindpunt gaat worden. Er zijn veel contra’s te bedenken waarom we dit niet moeten doen, maar de grootste beweging is toch dat we de patiënt aan het stuur willen. De techniek is daarbij een belangrijk ondersteunend onderdeel. Aangezien 85% van de beslissingen voortkomen uit online zoektochten naar informatie, kunnen we als gezondheidszorg ook deze ontwikkeling in dat kader zien. De PGO’s en online kanalen voor uitwisseling van medische informatie kunnen ondersteunend werken bij patiënt empowerment en ‘shared decision making’. Door het optimaliseren van online diensten kan het positieve effect van de behandeling van de patiënt vergroot worden.

Dien je de VIPP5 audit te behalen met je eigen EPD-leverancier?
Nee, je kunt als het ware een DVZA broker aanstellen met wie je samen door de VIPP5 fietst. Dit hoeft niet de leverancier van je EPD te zijn. Het is een interessante wending die VWS in de aanbesteding meegenomen heeft dat het behalen van de doelstellingen niet met het huidige EPD systeem hoeft te gebeuren. Dat biedt de mogelijkheid om de DVZA certificering te behalen met andere partijen die dit kunnen leveren met hun – vooroplopende – techniek. Medmij vraagt voor haar koppeling specifieke services in de vorm van een resource server en autorisatie server. Met deze reeds gecertificeerde servers is de kwalificatie bij Medmij als DVZA een zekere zaak voor de zorginstellingen. Het uitwisselen van medische gegevens is een disruptief proces tegen de conservatieve en gesloten ICT structuren in. Het biedt daarom veel extra perspectief dat het openstellen van deze gesloten structuren ook meer ruimte biedt om de keuzemogelijkheid van de zorginstellingen te verbreden ten aanzien van samenwerkingen. Het gebruik van een DVZA broker kan versterkend werken voor de autonomie van de zorginstelling.

Zijn er mogelijkheden om eenvoudiger te voldoen aan de voorwaarden die VIPP5 stelt?
Er zijn meerdere factoren die van belang zijn in de aanvliegroute ten aanzien van de VIPP5. Allereerst is de vraag hoe je je eerdere VIPP stappen hebt uitgevoerd en of deze al in de juiste richting wijzen voor het uiteindelijke uitwisselen met een PGO. Er zijn vele verschillende niveaus te herkennen in hoe de instelling deze eerdere normen heeft ingevuld. Indien het BGZ beschikbaar is in het EPD en daarmee de data in principe basaal aanwezig, is de vraag welke volgende stap het meest effectief is. Het vrijmaken van deze gegevens voor uitwisseling via een te ontwikkelen ‘node’ óf gebruik maken van bestaande en bewezen technieken met daarmee kortere lijnen tot het behalen van succes? Voorop staat dat goede afspraken met EPD leveranciers en eventuele brokers bepalend zijn voor het uiteindelijke succes of falen. De ingeslagen weg moet passen bij het langdurige beleid van de instelling ten aanzien van het beleid omtrent ICT en kansen van online ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Deze kleine stap van vandaag betekent heel veel voor de nabije toekomst. Zeker als we denken aan het proces waarbij we de patiënt steeds meer thuis willen gaan bedienen en laten anticiperen in zijn/haar zorg. De beslissing inzake welk pad het beste past, hoort thuis bij de personen die daar ook hun verantwoording voor dragen. Verstandig is het uiteraard om voor bewezen resultaten te gaan en in dat licht heeft een broker absoluut de sterke voorkeur.

Is het nog mogelijk om in te schrijven voor VIPP5?
Zorginstellingen krijgen de mogelijkheid om hun subsidieaanvraag tot en met 31 oktober 2020 in te dienen. Op aanvragen die uiterlijk 30 april 2020 zijn ingediend, wordt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag besloten. Over aanvragen die uiterlijk 31 oktober 2020 worden ingediend, wordt binnen 13 weken na afloop van de aanvraagperiode besloten. Het subsidieplafond van 75 miljoen euro blijft van kracht.

Wat is het gestelde tijdspad?
Om de subsidieontvangers ook voldoende tijd te geven voor het opstarten en afronden van de modules, worden de deadlines voor module 1 regulier met 9 maanden verlengd en voor module 2 en 3 met 6 maanden verlengd. Let op! De deadline voor de versnellingsoptie voor module 1 wordt niet verlengd.

Kun je Asterisque als DVZA broker aanstellen voor VIPP5?
Asterisque biedt als DVZA ook de dienst aan om als broker op te treden. Meerdere grote, maar ook kleine zorginstellingen hebben interesse getoond in deze dienst van Asterisque, die niet het EPD van Asterisque gebruiken. De ruime ervaring en certificeringen van Asterisque zijn in die zin doorslaggevend geweest om in deze met Asterisque in gesprek te gaan. Dat is het voordeel dat je hebt als je als koploper in de markt je nek uit steekt. Er zijn mogelijk meerdere initiatieven die op korte termijn verwachtingsvol zijn en die ook deze mogelijkheid gaan aanbieden.

Wat is jouw gouden tip voor subsidieaanvragers?
We moeten verder kijken dan enkel naar de subsidie. Het is een leuke geste vanuit de overheid, maar het is natuurlijk niet de reden waarom we deze stap moeten zetten. De zorgwereld gaat in een sneltreinvaart veranderen. Dat komt door de druk van overheid en zorgverzekeraars, maar ook uit voortschrijdend inzicht vanuit onderzoeken en nieuwe ervaringen. Hierin staat en valt het met de juiste beslissingen nemen voor de lange termijn. De afslag die nu genomen wordt in de digitalisering is duidelijk en onomkeerbaar. Stel jezelf de vraag “wat willen we, als het toch deze kant uit gaat, bereiken om te excelleren in de toekomst?”Een uitdagende vraag, maar door het doel groot en goed in beeld te brengen, zullen we sneller kunnen accelereren naar een gewenste nieuwe manier van denken en werken in de zorg. Aangezien het toch onvermijdelijk is, laten we ons open stellen en kijken waar de kansen liggen om de zorg beter te maken dan hij nu al is!

Marcel Collombon
Directeur-eigenaar Asterisque, EPD Leverancier voor Medisch Specialistische Zorg.

Wilt u weten hoe u verzekerd kunt zijn van VIPP5 subsidie? Schrijf u dan in voor het Webinar op 1 juli 2020 om 15.00 uur of registreer voor de replay.

Registratielink: https://asterisque.webinargeek.com/verzekerd-van-vipp5-subsidie-in-5-stappen

Terug naar het overzicht