Alles over VIPP GGZ

Je zult als zorgverlener in de GGZ vast regelmatig geconfronteerd worden met begrippen als VIPP, en PGO. Middels deze blog willen we het een en ander omtrent deze begrippen verhelderen zodat jij als zorgverlener duidelijk op een rijtje hebt wat dit voor jou betekent en welke voordelen dit jou oplevert.

VIPP

VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid. Dit gebeurt middels eenduidige verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Daarnaast wordt er ook een impuls gegeven aan sector overstijgende samenwerkingen. VIPP GGZ is een implementatieprogramma dat aansluit bij landelijke standaarden, waaronder de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), de Informatiestandaard medicatieproces en standaarden voor uitwisseling met een PGO (MedMij).

Wat is een PGO?

Een PGO is een app of online omgeving. Hierin kunnen patiënten hun medische gegevens verzamelen en beheren. Het ministerie van VWS hecht veel waarde aan PGO’s en heeft daarom per 1 juli 2020 de Wet aanvullende bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg (Wvpz) ingevoerd. Deze wet bepaalt dat patiënten bijvoorbeeld kosteloos recht hebben op online inzage in het medisch dossier en op een digitaal afschrift hiervan. Als zorgverlener dien je dit zelf te faciliteren.

 

Wat is MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënt en zorgprofessionals. Wil je als zorgverlener in aanraking komen voor subsidie, dan dient de gegevensuitwisseling aan de strenge eisen van MedMij te voldoen. Alle organisaties die aan deze eisen voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. In 2019 was Asterisque de eerste partij die als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder) het MedMij-label haalde.

Waarom zou je als GGZ instelling met VIPP gaan werken?

Elke zorginstelling biedt doorgaans een patiënten portaal aan. Een medewerker logt in op dit portaal en ziet direct de medische gegevens die de zorginstelling van een patiënt heeft. Zo hebben verschillende zorginstellingen elk een klein stukje van het complete Elektronisch Patiënten Dossier van een persoon. Dit kan de nodige risico’s met zich meenemen. Wanneer er niet voldoende wordt samengewerkt en er medische informatie ontbreekt in de zorgketen kan dit desastreuze gevolgen hebben. Jaarlijks vallen er zo’n 75 doden door medicatieproblemen (die eigenlijk voorkomen hadden kunnen worden).

Door ICT met zorg te integreren kunnen registraties vereenvoudigd worden. Wanneer je zorginformatie eenmalig en eenduidig te registreert hoeft de informatie niet keer op keer uitgewisseld te worden met andere zorgverleners en hoeft de patiënt niet keer op keer zijn verhaal te doen. Ook kan de patiënt met eigen data (zoals bijvoorbeeld hartslagmeting ) toevoegingen doen zodat er meer data is, er betere monitoring is en betere beslissingen gemaakt kunnen worden aangaande zijn/haar behandeltraject.  Daarnaast kan een patiënt zelf online vragenlijsten invullen zodat hij/zij dit niet tijdens een consult te doen, hierdoor kun je als instelling kwalitatief betere zorg aanbieden.

Voor patiënten is het ook heel fijn als zij op een duidelijke en veilige manier medische gegevens kunnen inzien. Zo kunnen ze later met een familielid nog eens rustig nalezen wat er in het behandelplan staat of welke medicijnen zijn voorgeschreven en hoeveel. Op deze manier krijgt de patiënt meer de regie over zijn/haar zorgtraject en kunnen processen makkelijker en efficiënter verlopen

Kortom, standaardisatie is noodzakelijk om informatie te kunnen uitwisselen. Dit vraagt om een goed ingerichte waarin ook wet- en regelgeving en informatiebeveiliging wordt meegenomen. Dit zal uiteindelijk de administratieve rompslomp verlagen en de kwaliteit van de zorg verbeteren. Een win-win voor zowel patiënt als zorgleverancier.

 

 

 

 

Tags

Terug naar het overzicht